Nhãn tiền

Nhãn tiền

Mặt được nhìn thành thể hiện liên hoàn tai, mắt, miệng, gọi là “Nhãn tiền”. Nhãn tiền còn là giao tiếp nơi công cộng, mới gặp nhau.
Người xưa dạy “miếng trầu là đầu câu chuyện” nay không còn ăn trầu thì việc đầu câu chuyện phải là chào hỏi, cám ơn, xin lỗi. Việc này xứ ta tỏ ra tiết kiệm. Vì thế cần khắc phục để thể hiện lòng tử tế. Với người ít nói, nghe nhiều lời nói rõ ràng, giọng nói có hơi thở từ đáy phổi (ý đặt từ trái tim), có hồn trong từng lời nói – dễ giàu to. Người nói lời đưa từ cửa miệng, ông cha ta gọi là “miệng lưỡi” dễ thất bại.
Để có sự thành công cần rèn luyện tiếng nói, nói rõ lời, nói rõ câu, nói để người khác hiểu. Chào hỏi, xin lỗi, cám ơn thì phải chú trọng cái tai của người đói diện; ta thấy vì thế chúng ta biết nhe răng, trợn mắt mà không có nước mắt. Cái tâm là nụ cười và nước mắt để phân biệt người và thú.
Chủ tịch Hô Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ phải “tín tâm” và “quyết tâm” thì ở đó tâm là tín, quyết là tầm. Người kém tầm không dám quyết, hoặc quyết chỉ có bại. Và xét đến cùng thì cũng Đức và Tài. Người có đức mới dụng được cái tài; có tài những thiếu đức khó mà dụng được nhân, chỉ lừa nhân thôi.
Mỗi gia đình chúng ta ở phố phải tự nhận tức về tâm người dân đô thị là gì và tầm của họ ở đâu? Đừng vội khinh người nhà quê. Lịch sử cho thấy cách mạng đa phần thành công từ những người nông dân, họ luôn có thế bền vững. Người thành thị quyết tâm cao nhưng tín tâm lại ít vì thế khó bền vững, dễ thất nghiệp. Người nông dân tín tâm cao những quyết tâm không bằng người thành thị nên nghèo… cứ thế liên hệ bản thân sẽ ra đáp số, hạnh phúc hay không gốc ở chỗ này.

Trích văn hóa giao tiếp – Vũ Gia Hiền